Kúpno -predajná zmluva

Pre stiahnutie Kúpno - predajnej zmluvy kliknite na tento link:

www.prepotesenie.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3:chovatelstvo&Itemid=49

 

KÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA

na predaj šteniatka / dospelého jedinca s preukazom pôvodu

uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka

 

 

I. Zmluvné strany:

Predávajúci:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

ďalej len chovateľ

Kupujúci:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

ďalej len nadobúdateľ

 

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je šteniatko / dospelý jedinec

Plemeno:                      ..............................................................................................
Meno:                          ..............................................................................................
Chovateľská stanica:            ..............................................................................................
Narodené dňa:             ..............................................................................................
Pohlavie:                      ..............................................................................................
Farba:                          ..............................................................................................
Ev.č. v SPKP:             ..............................................................................................
Č. tetovania:                 ..............................................................................................
Č. mikročipu:                ..............................................................................................
Matka:                         ..............................................................................................
Otec:                            ..............................................................................................

ďalej len jedinec

 

III. Kúpna cena

Kúpna cena bola stanovená dohodou na ...................................................................., slovom ....................................................................................................................................................................

Kúpna cena bola uhradená v plnej výške ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.

*Záloha vo výške ............................................. bola uhradená kupujúcim dňa ............................., doplatok kúpnej ceny vo výške ............................................ bol uhradený pri podpise tejto zmluvy.

 

IV. Práva a povinnosti chovateľa

Chovateľ prehlasuje, že jedinec je pri odovzdávaní v dobrom zdravotnom stave, bez zjavných vád, nejaví príznaky bežných infekčných chorôb psov, ani prítomnosť vnútorných a vonkajších cudzopasníkov. Šteniatko bolo odčervené a zaočkované podľa záznamov v priloženom Pase pre spoločenské zvieratá (Pet passport).

Chovateľ ručí za zdravie jedinca po dobu 42 dní (6 týždňov) od prevzatia nadobúdateľom za podmienky zachovania riadnej starostlivosti nadobúdateľa, doporučeného spôsobu chovu, životných podmienok a vakcinácie so zreteľom na riziko nákazy v mieste nového bydliska.

Ak by sa v dobe záruky vyskytla u jedinca niektorá z bežných infekčných chorôb psov, voči ktorej mal byť vakcinovaný u chovateľa, nadobúdateľ má právo vrátenia peňazí v plnej výške oproti vráteniu jedinca. V prípade úhynu jedinca v tejto dobe na niektorú z infekčných chorôb, vrodenú alebo zdedenú vadu, nadobúdateľ má právo na vrátenie peňazí v plnej výške.

Prípady ochorenia, resp. úhynu je potrebné dokladovať veterinárnymi vyšetreniami alebo pitevným nálezom v akreditovanom laboratóriu.

Chovateľ odporúča nadobúdateľovi, aby čo najskôr absolvoval úvodnú veterinárnu prehliadku v mieste nového bydliska a dohodol si pokračovanie vakcinácie podľa rizika nákazy, proti paraviróze, psinke, hepatitíde, kotercovému kašľu, leptospiróze, parainfluenze, coronaviróze a besnote.

Chovateľ ďalej odporúča nechať jedincovi vyšetriť bedrá formou RTG na dyspláziu bedrového kĺbu (DBK) po roku života, preveriť výzor jedinca účasťou na výstavách a vrodené vlastnosti účasťou na zvodoch a pracovných skúškach, pričom chovateľ ponúka pomoc pri príprave na výstavy a skúšky.

Chovateľ zároveň s jedincom odovzdáva nadobúdateľovi preukaz pôvodu psa (PP) a pas pre spoločenské zvieratá. V prípade exportu jedinca do zahraničia sa chovateľ zaväzuje zabezpečiť vybavenie exportného preukazu psa a zaslať ho do siedmych dní od obdržania doporučenou zásielkou do vlastných rúk nadobúdateľa.

 

V. Práva a povinnosti nadobúdateľa

Nadobúdateľ sa zaväzuje vytvoriť čo najlepšie podmienky pre psychický aj fyzický rozvoj jedinca, poskytne mu riadnu a primeranú starostlivosť a nedopustí jeho týranie.

Predaj alebo darovanie jedinca tretej osobe vyžaduje súhlas chovateľa a chovateľ si vyhradzuje predkupné právo v dohodnutej cene.

Nadobúdateľ je povinný na požiadanie poskytnúť chovateľovi pravdivé informácie o jedincovi, jeho zdravotnom stave, absolvovaných vyšetreniach, výstavách, pracovných skúškach a pod. za účelom zhodnotenia kvality odchovu chovateľa

 

V. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár tejto zmluvy.

 

V................................................. dňa......................

 

 

 

 

     ......................................................                                                    ......................................................

podpis predávajúceho – chovateľa                                          podpis kupujúceho – nadobúdateľanehodiace sa škrtnite

nehodiace sa škrtnite